ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/3/2565 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 10,310,359,336 40.45
2. บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 2,122,427,209 8.33
3. NIPPON STEEL CORPORATION 1,962,277,175 7.70
4. น.ส.อรุณศรี รัตนธัญญาภรณ์ 1,415,950,000 5.56
5. Nomura Singapore Limited-Customer Segregated Account 993,518,362 3.90
6. น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ 651,614,000 2.56
7. บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที.โฮลดิ้ง จำกัด 550,488,000 2.16
8. China Tonghai Securities Limited A/C Client 499,750,866 1.96
9. The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch 434,900,000 1.71
10. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 412,500,000 1.62
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 6,133,349,948 24.05
จำนวนหุ้นรวม 25,487,134,896 100.00