ปี:

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 1 ปี 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 4 ปี 2564

SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ GJS

แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)