กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมที่ผ่านมา

เลือกปี:

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา 09 : 30 น. ห้องแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์
ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทจี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) เวลา 7.30 - 17.30 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เวลา 13.00 น. ณ โถงรับรอง หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน
อิทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อิทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์