กราฟข้อมูลจากบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)  สำหรับไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิรวม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท 2562 2563 2564 ไตรมาส 1/2565
สินทรัพย์รวม 15,487.90 14,857.41 16,622.23 17,284.75
หนี้สินรวม 2,193.66 2,196.89 783.53 975.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,294.25 12,660.52 15,838.70 16,309.27
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 24,467.65 24,467.65 24,467.65 24,467.65
รายได้รวม 13,052.04 11,478.54 18,467.84 5,079.10
กำไรสุทธิ -1,352.57 -605.26 3,178.18 470.58
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.06 -0.02 0.12 0.02