บริษัท จี เจ สตีล (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเเละผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ เเละปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เเละสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้กับกรรมการผู้บริหารเเละพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมเเละตระหนักถึงการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง และในปี 2564 บริษัทได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้รับต่ออายุการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรองฯ 3 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption policy)
คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
นโยบายการให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง
นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
นโยบายการแจ้งเบาะแส
นโยบายการจัดเก็บ การเข้าถึง การรักษาและการสำรองข้อมูลทางการเงิน
จดหมายแจ้งคู่ค้า – ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน เบาะแส และข้อเสนอแนะ

ไปหน้าแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน