คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ทบทวน ประเมินนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ในด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลัก CG Code ในแต่ละข้อ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจของบริษัท และแนวทางการดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลัก CG Code และทันต่อการพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และได้ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

  1. การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และมีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
  3. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
  4. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและการบริหารงานต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ
  5. การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
  6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท
  7. การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน “ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 One Report

การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการที่ดี