บริษัท จี เจ สตีล (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเเละผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ เเละปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เเละสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้กับกรรมการผู้บริหารเเละพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมเเละตระหนักถึงการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เรียนแจ้งมติในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption policy)
คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
นโยบายการให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง
นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
นโยบายการแจ้งเบาะแส
นโยบายการจัดเก็บ การเข้าถึง การรักษาและการสำรองข้อมูลทางการเงิน
จดหมายแจ้งคู่ค้า – ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน เบาะแส และข้อเสนอแนะ

ไปหน้าแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน