ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/09/2564 ประเภท : XO

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 10,310,359,336 40.45
2. บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 2,122,427,209 8.33
3. Nomura Singapore Limited-Customer Segregated Account 2,062,137,849 8.09
4. น.ส.อรุณศรี รัตนธัญญาภรณ์ 1,195,000,000 4.69
5. China Tonghai Securities Limited - Account Client 1,109,926,959 4.36
6. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 523,579,900 2.05
7. บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที.โฮลดิ้ง จำกัด 474,100,000 1.86
8. The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch 444,111,692 1.74
9. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 412,500,000 1.62
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 336,513,452 1.32
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 6,496,478,499 25.49
จำนวนหุ้นรวม 25,487,134,896 100.00