ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/05/2562 ประเภท : XR

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 10,842,729,191 42.54
2. บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 2,122,427,209 8.33
3. Nomura Singapore Limited-Customer Segregated Account 1,988,214,549 7.80
4. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 1,841,798,800 7.23
5. China Tonghai Securities Limited - Account Client 1,275,806,659 5.01
6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch 454,111,692 1.78
7. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 412,500,000 1.62
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 406,849,135 1.60
9. นายสมชาย ปัดภัย 395,028,958 1.55
10. บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด 307,000,000 1.20
11. นายสุรพันธ์ ตติยมณีกุล 215,725,300 0.85
12. ผู้ถือหุ้นรายย่อย 5,224,941,903 20.49
รวม 25,487,133,396 100.00