ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2564 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 10,310,359,336 40.45
2. บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 2,122,427,209 8.33
3. Nomura Singapore Limited-Customer Segregated Account 1,988,214,549 7.80
4. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 1,881,648,600 7.38
5. China Tonghai Securities Limited - Account Client 1,275,806,659 5.01
6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch 454,111,692 1.78
7. น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ 451,000,100 1.77
8. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 412,500,000 1.62
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 394,344,106 1.55
10. นาย สมชาย ปัดภัย 385,205,058 1.51
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 5,811,517,587 22.80
จำนวนหุ้นรวม 25,487,134,896 100.00