กราฟข้อมูลจากบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิรวม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาสที่ 1/2562 2561 2560 2559
สินทรัพย์รวม 17,144.10 19,742.59 19,545.75 -
หนี้สินรวม 4,358.80 5,773.62 5,492.15 -
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,785.31 13,968.97 14,053.60 -
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 13,371.00 96,104.09 96,104.09 -
รายได้รวม 3,657.42 15,952.54 16,265.58 11,761.36
กำไรสุทธิ -432.35 -84.63 990.33 -7.14
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 -0.01 0.09 -