กราฟข้อมูลจากบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิรวม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 2/2564 2563 2562 2561 2560
สินทรัพย์รวม 16,451.89 14,857.41 15,487.90 18,824.36 19,545.75
หนี้สินรวม 2,732.38 2,196.89 2,193.66 5,606.71 5,492.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,719.51 12,660.52 13,294.25 13,217.66 14,053.60
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 24,467.65 24,467.65 24,467.65 96,104.09 96,104.09
รายได้รวม 8,226.82 11,478.54 13,052.04 30,073.86 15,220.65
กำไรสุทธิ 1,058.99 -605.26 -1,352.57 -835.95 990.33
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 -0.02 -0.06 -0.06 0.09