เลือกปี:

รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect
คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (PC / Laptop)
คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Mobile)
คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Web Browser)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เอกสารแนบท้าย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 -การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - แผนที่สถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 - แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564