เลือกปี:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เอกสารแนบท้าย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานประจำปี 2562 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - ข้อมูลกรรมการของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - แผนที่สถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 - แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563