คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะกำกับดูแลธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึง ประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ ผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่เป็น ลายลักษณ์อักษรขึ้น และได้ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

  1. การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า และมีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการ ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
  3. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึง ข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
  4. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและการบริหารงานต้องเป็นไปด้วย ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ
  5. การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
  6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท
  7. การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการที่ดี