By Year:

รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ GJS-W3 (F53-5)

แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)

SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ GJS

ขอนำส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ GJS