คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์ อักษรขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วน ร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ที่สําคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกําหนดนโยบายไว้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
  1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิ ในการมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไข ข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
  2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นกรรมการ ล่วงหน้า สิทธิในการส่งคําถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
  3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทําใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือการริดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดย ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
  4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสําคัญที่เป็น ปัจจุบัน การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้นํานโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตาม กฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 บริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ในการจัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าที่กฎหมายได้กําหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี บริษัทได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออก เสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ได้นํามาในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งจัดทําป้ายสัญลักษณ์สําหรับ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออก ที่ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่

ขณะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบ การนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดมีความประสงค์ดังกล่าว นางสาวนันทนา ธรรมเทิดไท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ร่วมกับทางบริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และตามข้อบังคับบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศแจ้งจํานวน และสัดส่วน ผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าประชุม และ แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ รวมถึง แจ้งวิธีลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน

หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี บริษัทได้นําเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น รวบรวมจัดทําเป็น “รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2562” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของระเบียบสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หลังการประชุม บริษัทได้บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม พร้อม เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นที่ได้รับทราบถึงรายละเอียดข้อมูลการประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมที่ได้ เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่จํากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี บริษัทไม่มีการแจกโดยกะทันหัน ซึ่งเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้า ซึ่งในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวนี้

บริษัทอํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการนําระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธีบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม

บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งใน วันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความ คิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถามสําคัญในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคําชี้แจงของคณะกรรมการ บริษัทและ/ หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรายละเอียดสาระสําคัญของการซักถามในระหว่างการ ประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง และช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม สามารถติดตามรายละเอียดได้

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ทั้งนี้ กรรมการบริษัททั้ง 11 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน รวม 12 ท่าน เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562