แบบ 56-1 One Report

แบบ 56-1 One Report 2564

PDF | 13.82 MB

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563

PDF | 5.65 MB

รายงานประจำปี 2562

PDF | 8.98 MB

รายงานประจำปี 2561

PDF | 6.06 MB

รายงานประจำปี 2560

PDF | 23.83 MB

รายงานประจำปี 2559

PDF | 3.9 MB

รายงานประจำปี 2558

PDF | 2.93 MB