ช่องทางที่ 1
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร: 02-634-2222 ต่อ 5655 และ 5659
E-mail: IA@gjsteel.co.th

ช่องทางที่ 2
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร (Human Resources and Administration Department)
โทร: 038-345-950 ต่อ 1320
E-mail: hr@gjsteel.co.th
ตู้รับคำร้องเรียน ที่ตั้ง : หน้าบริเวณทางเข้าของโรงงาน และสำนักงานใหญ่

กรณีเรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร
หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ (Compliance Department)
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร: 02-634-2222 ต่อ 5995
E-mail: compliance@gjsteel.co.th

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้