เอกสาร ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ GJS-W3
กำหนดการใช้สิทธิของ GJS-W3
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS-W3)